[تعداد: 2    میانگین: 2/5]

تحولات به وقوع پیوسته در صنعت و شیوه های جدید استفاده از منابع نیرو و همچنین رشد اقتصادی روز افزون موجب خواهد شد که در طی 20 سال آینده تحولات اساسی در زمینه مولد برق (دیزلی ، گاز سوز) در سراسر دنیا رخ دهد .

طبق پیش بینی صورت گرفته به این نتیجه رسیده اند که در ایران بیش از 100 گیگاوات ظرفیت تولید انرژی برای تاٌمین تقاضای روز افزون انرژی الکتریکی و همچنین جبران انرژی مربوط به نیروگاه هایی که از رده خارج می شوند مورد نیاز می باشد امیدواریم که مفاهیم مربوط به دیزل ژنراتور و نیروگاه و تاٌمین نیرو برای ساختمان هامطرح گردد که آغازی برای توسعه تکنولوژی مولد برق و تاٌمین انرژی الکتریکی باشد .

دیزل ژنراتور یکی از فناوری های کلیدی در زمینه برق و تاٌمین نیرو برای ساختمان ها می باشد چرا که این دیزل ژنراتور ها امکانات قابل توجهی را برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی را در اختیار دارد.

دیزل کاربرد وسیعی در کلیه زمینه های صنعت دارد و از قدیمی ترین محرک های مکانیکی به شمار می رود و از این رو تا قدرت معینی بی رقیب می باشد . اصولاً دیزل ژنزاتورها تا قدرت 2 الی 3 مگاوات و به خصوص به عنوان دیزل ژنزاتورهای اضطراری بیمارستان ها ، هتل ها و مناطقی که دارای مصرف محدود می باشد کاربرد گسترده دارد.

– اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﻴﻨﻪ دیزل ژنراتور در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘی :

واﺣﺪﻫﺎي دیزل ژنراتور ﺟﺰء ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺻﻨﺎیعی ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و کارخانجات تولیدی و صنعتی میﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد مولدهای برقی (دیزل ژنراتورها ، ژنراتورهای گازسوز) در واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌتی در ﺷﺮاﻳﻂ راه اﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  دیزل ژنراتورها ﺷﺒﻜه اصلی ﺗﻐﺬیه ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ را ﺑﻌﻬﺪه دارند ﻛﻪ درﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻋﺪم ﺗﻐﺬیه آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات میﮔﺮدد.

به این دلیل و با وجود پی آمدهای قطع برق و بروز نقص در سیستم های تأمین برق و به دنبال آن وابستگیشدید فعالیت های تولیدی و صنعتی به وجود برق باعث شده تامین برق اضطراری (دیزل ژنراتور) از جمله اهدافکارخانه ها ی صنعتی و تولیدی باشد .

 – کاربرد دیزل ژنراتور :

با گسترش روزافزون استفاده از انرژی الکتریکــی ، امــروزه کمتــر زمیــنه ای (از زنـدگی روزمره تا فعالیت های صنعتی و خدماتی) را می توان یافت که بشدت به انرژی الکتریکی وابسته نباشد . از آنجا که همیشه احتمال بروز نقص در سیستمهای تأمین برق و به تبع آن قطع برق وجود دارد ، پیآمدهای قطع برق و بکارگیری تمهیداتی بهمنظور تأمین برق اضطراری قطعاً می بایست مورد مطالعه قرار گیرند.

مولدهای برق اضطراری بجز در موارد استثنائی دیزل ژنراتورها هستند . موارد کاربرد دیزل ژنراتورها دامنه وسیعی از مصارف کوچک (خانگی ، صنفی) تا مصارف عمومی و صنعتی بزرگ را در بر می گیرد .

محدوده 8-30KVA برای خانه ها ، مغازه ها و دفاتر کوچک و برای مجتمع های اداری بزرگ ، کارخانه ها و مراکز صنعتی از ژنراتورهای بزرگ صنعتی تا 2000KVA استفاده می شود . رنج های تا حدود ۵ مگاوات برای ایستگاه های قدرت های کوچک استفاده می شود و ممکن است برای این کار از یک تا ۲۰ دستگاه استفاده شود . در این اندازه های بزرگ موتور و ژنراتور به صورت جداگانه به سایت می آورند و به همراه تجهیزات جانبی مونتاژ دیزلژنراتور و وسایل مورد نیاز کار نصب را انجام می دهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *