[تعداد: 46    میانگین: 2.1/5]

بسمه تعالی

طرح توجیهی توربو ژنراتور 5 مگاواتی

کلیه قیمت ها مربوط به سال 1388 می باشد.

الف/ هزینه های نیروگاه :

میزان سوخت مصرفی 1200 متر مکعب در ساعت گاز شهری با فشار 12 بار از قرار هر متر مکعب 150 ریال

(مصرف ماهیانه در شرایط تولید کامل 5 مگاوات انرژی 129/600/000 ریال می باشد.)

ب/هزینه بازدیدهای دورهای:

یک دستگاه توربو ژنراتور 5 مگاواتی به صورت میانگین هرماه بابت تعویض روغن و بازدید فیلترها ماهیانه مبلغ 20/000/000 ریال هزینه در بر خواهد داشت.

پ/هزینه های بازدیدهای 4000 ساعته توربو ژنراتور:

– بازدید سیستم های سوخت رسان

– بازدید و آندوسکوپی ژره های کمپرسور و توربین

– کالپرراسیون سیستم های کنترل و فرامین

کل هزینه های فوق ماهیانه مبلغ 30/000/000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

ت/هزینه های اورهال کلی توربو ژنراتور:

هر دستگاه توربو ژنراتور به صورت عمومی بعد از 24000 ساعت (36 ماه ) نیاز به اورهال کلی دارد که این هزینه

بابت یک دستگاه توربین 5 مگاواتی با فرض اینکه 24000 ساعت دائم با بار ماهی 5000 کیلو وات کار کرده باشد و

کلیه بازدیدهای ماهیانه کل آمده باشد با هزینه ای مبلغ 1/200/000/000 ریال که ماهیانه 40/000/000 ریال

می باشد ، محاسبه می گردد.

ث: هزینه های پرسنلی:

در صورت کارکرد توربین به صورت دائم کار نیاز به سه نفر اپراتور و دو نفر رزرو میباشد که هزینه میانگین آن مبلغ

20/000/000 ریال می باشد.

در مجموع کل هزینه های بابت تولید 5000 کیلو وات ساعت در طول یک ماه توسط نیروگاه 5 مگاواتی مبلغ

229/200/000 ریال هزینه دربردارد که به دلیل مشخص نبودن نوع توربین هزینه سرمایه گذاری و اصطهلاک

سرمایه محاسبه نگردیده است و از طرفی هزینه خرید نیروگاه 5 مگاواتی تقریباً با احداث و خرید 5000 کیلووات

برق از شبکه سراسری برابر می باشد.

د:محاسبه هزینه های مصرف 5000 کیلو وات برق از شبکه سراسری

شبکه سراسری از ساعت 6 صبح الی 6 بعد از ظهر بابت هرکیلو وات ساعت 190 ریال از ساعت 6 بعد از ظهر

الی 11 شب بابت هرکیلو وات ساعت 450 ریال و از 11 شب الی 6 صبح کیلو واتی 110 ریال از مشترک دریافت

می نماید (ساعت عنوان شده در فصول مختلف تفاوت دارد) و اینکه مبلغ کل در حال حاضر 250 ريال می باشد .

که در صورت مصرف 5000 کیلو وات ساعت دائم در طول یک ماه میبایستی مصرف کننده مبلغ

( 900/000/000 = 30 * 24 * 15 * 5000) 900.000.000 ريال به شبکه سراسری پرداخت نماید .

در نهایت با کسر مبلغ 229/200/000 ريال از مبلغ 900/000/000 ريال ماهیانه مبلغ 670/800/000 ريال سود

حاصل نیروگاه می شود و در صورتیکه نیروگاه 5 مگاواتی توسط توربین های نو تاًمین گردد طی 4 سال و در

صورت بهره برداری از توربینهای اورهال شده طی 2 سال کل هزینه سرمایه گذاری مستهلک خواهد شد .

WWW.RIEANPISHROCO.COM

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *